Podmínky přijetí žáka k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Kladna č. 26/20 stanovuje spádové obvody základních škol zřizovaných městem Kladnem. Dle výše uvedeného a dalších předpisů k přijímání žáků do prvních tříd jsme povinni dodržovat níže uvedenou posloupnost pro zařazení dětí na naši školu pro školní rok 2021/2022 dle následujícího pořadí:

1.    děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu,
2.    děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou),
3.    dále budou do seznamu našich žáků zařazeni zájemci z jiných spádových obvodů, kteří mají na naší škole staršího sourozence,
4.    ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna,
5.    děti s místem trvalého pobytu mimo území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou),
6.    děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu,
7.    děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu,
8.    s tím, že ostatní podmínky nesmí být v rozporu se školským zákonem a musí naplňovat právo rodičů na rovné zacházení v přístupu k plnění povinné školní docházky“.

Výše zmíněnou vyhláškou není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými předpisy.
O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka příslušné školy v  souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon a ve znění pozdějších předpisů po předložení „Žádosti zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání“, „Zápisového lístku“ a kopie rodného listu dítěte.
Období umožňující zapsat dítě do l. třídy začíná dnem 01. 04. 2021 a končí dnem 30. 04. 2021. Bližší informace ohledně termínu zápisů jsou uvedeny na webových stránkách školy – „Zápis do 1. třídy“ – termíny. Po konzultaci se zřizovatelem ředitelství školy uzavře zápis dětí do l. tříd pro školní rok 2021/2022 a zveřejní pod evidenčním číslem ve vitríně školy, na vstupních dveřích a www stránkách školy přijaté žáky.

O přijetí na naši školu zákonný zástupce neobdrží doklad, neboť v tomto případě jeho žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bylo vyhověno.
„Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání" obdrží zákonní zástupci žáka v případě, že žádali o přijetí dítěte pouze na naši školu a přesto nebylo jejich žádosti vyhověno. Zákonní zástupci dětí přijatých na jinou základní školu budou kontaktováni elektronicky k vyplnění tzv. "Zpětvzetí žádosti".

(Pokud situace dovolí - konzultace se zřizovatelem a s ostatními školami - budou seznamy přijatých dětí vyvěšeny nejpozději do 30. 04. 2021.)

Setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy uspořádáme po ukončení mimořádných opatření prostřednictvím webových stránek školy.

Všechny potřebné dokumenty naleznete zde

Spádové ulice:
Kladno: Amálská, Ant. Kymličky, Ant. Suchého, Bendlova, Boleslavova, Bořivojova, Braunova, Ctiborova, Dalimilova, Divišova, Dr. Topky, Fibichova, Havlasova, Hokejových legend, J. Lady, Jana Klímy, Jana Wericha, Jaroslava Ježka, Jindř. Soukupa, Jiřího Voskovce, Josefa Lesáka, Kamenný vrch, Kar. Světlé, Koperníkova, Kosmova, Křesomyslova, Kubelíkova, Lalákova, Lesík, Liebscherova, Ludvíka Kuby, M. Švabinského, Mahenova, Mánesova, MUDr. Jiroutka, Na Mýtině, Na Vyhaslém, náměstí 17. listopadu, Ostrovecká, Ostruhová, Pavlisova, Petra Bezruče, Pod Ostrovcem, Purkyňova, R. Svobodové, Rud. Knotka, Spytihněvova, Šafaříkova, U Engerthu, U Lesa, V. Kratochvíla, Václava Rabase, Václavova, Víta Nejedlého, Vojtěcha Lanny, Závišova, Zbyslavova.
Kladno – Dubí: Na Vysokém

Odklad povinné školní docházky - informace pro rodiče

1. Rodiče, kteří žádají odklad povinné školní docházky svého dítěte, budou postupovat dle termínové listiny zápisu do 1. tříd, stejně jako zákonní zástupci dětí, kteří o odklad povinné školní docházky nežádají. Všechny stanovené podklady dle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., (žádost rodičů společně s vyjádřením o odkladu povinné školní docházky vystaveném školským poradenským zařízením a odborným lékařem nebo klinickým psychologem), zašlou společně se zápisovým lístkem, kopií rodného listu a žádostí o odklad povinné školní docházky elektronicky nebo osobně, tak je uvedeno v záložce – „Termíny zápisu“.


2. Součástí zápisového lístku je kolonka, kde je nutné vyplnit, zda rodiče dítěte žádají odklad povinné školní docházky či nikoli.


3. Po předložení všech výše uvedených náležitostí vystaví ředitelka školy „Povolení odložení povinné školní docházky o jeden rok", které zároveň dokladuje, že rodiče nezanedbávají svévolně povinnou školní docházku svého dítěte.


4. Nejpozději však mohou rodiče zažádat o odklad školní docházky do 31. 5. 2021.


5. V následujícím školním roce se musí opět rodiče (zákonní zástupci) dítěte, kterému byl proveden odklad povinné školní docházky, dostavit k zápisu v řádném termínu (uvedeno na „Povolení odložení povinné školní docházky“).

 

Jak můžete pomoci svým dětem

  • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě ho vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
  • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
  • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujete tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
  • Rozvíjejte poznání z oblasti života zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
  • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojujte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
  • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy: nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, vzad, před, za…………… – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
  • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i Vám.
  • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k nočnímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
  • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikovat ve známém prostředí apod.


Doporučujeme rodičům budoucích prvňáčků, aby se seznámili s materiálem MŠMT č. j. 27988/2016, který poskytuje rodičům dětí předškolního věku základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Celé znění tohoto materiálu najdete na našich internetových stránkách pod názvem „Desatero pro rodiče“.

Kalendář akcí

Zřizovatel

Kdo je připojen

Právě přítomno: 58 hostů a žádný člen