Harmonogram

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 09.55 - 10.40
4. hodina 10.50 - 11.35
5. hodina 11.45 - 12.30
6. hodina 12.40 - 13.25
7. hodina 13.35 - 14.20
8. hodina 14.30 - 15.15

Projekt za podpory města

 1. Úvod
 2. Charakteristika školy
 3. Analýza současného stavu
  1. Analýza problematiky ve škole
  2. Garant programu a spolupracovníci
   1. Garant programu
   2. Spolupracovníci
   3. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi
  3. Propagace
   1. Informační leták
  4. Lidské zdroje
   1. Výchovný poradce
   2. Pedagogové
   3. Ředitelka školy
 4. Dlouhodobé cíle prevence
 5. Cíle prevence a způsoby realizace
  1. Cílové skupiny
  2. Způsoby realizace prevence
  3. Principy a cíle preventivního programu
 6. Témata zařazena do ŠVP
  1. Začlenění problematiky prevence
   1. 1. stupeň
    1. Člověk a jeho svět
    2. Návykové látky a zdraví
    3. Základy rodinné a sexuální výchovy
    4. Osobní nebezpečí
    5. Přírodověda
    6. Projektové vyučování a celoškolní projekty
   2. 2. stupeň
    1. Výchova ke zdraví
    2. Rodinná výchova
    3. Chemie
    4. Přírodopis a výchova ke zdraví, tělesná výchova
    5. Výchova k občanství
  2. Primární prevence
   1. Zájmové kroužky
   2. Volitelné předměty
   3. Exkurze
   4. Ostatní metody práce
   5. Spolupráce s rodiči
   6. Pedagogická diagnostika
 7. Časový harmonogram
 8. Akce školy (příloha)
 9. Návrh rozpočtu
 10. Orientační průzkumy
 11. Řešení přestupků
  1. Dostupná literatura
  2. Metodický pokyn k výskytu šikany
  3. Principy jednání s rodiči
  4. Postup při vyšetřování šikany
  5. Brutální skupinové násilí
  6. Potrestání agresorů
  7. Spolupráce školy s rodiči žáků
  8. Spolupráce školy se specializovanými a ostatními institucemi
  9. Konzumace tabákových výrobků
  10. Konzumace alkoholu ve škole
  11. Nález nebo zadržení alkoholu ve škole
   1. Nález
   2. Zadržení
  12. Distribuce OPL ve škole
   1. Nález OPL v prostorách školy
   2. Zadržení OPL u žáka školy
 12. Závěr

1. Úvod

Svět kolem nás je protkán spoustou zajímavých věcí. Obklopuje nás moderní technika, známe nové vynálezy, objevy. Také řada velmi pozitivních, ale i negativních informací a zážitků ovlivňuje naše myšlení a chování. S těmito poznatky se musíme všichni vyrovnávat. Lidé se s tím vším vyrovnávají různě. Selhání s nakládáním těchto informací může vést ke vzniku mnoha patologických jevů. Nejovlivnitelnější skupinou jsou nejmladší členové společnosti, tedy děti a mládež.

Problematikou v oblasti sociálně patologických jevů se zabýváme již od roku 1995. Minimální preventivní program pod názvem „Škola bez drog“ je zpracováván naším zařízením od roku 1998. Jedná se o materiál, který vymezuje strategické a koncepční principy při jeho realizaci v rámci prevence zneužívání návykových látek a prevence výskytu dalších sociálně patologických jevů v naší škole.

Naším úkolem je správným výchovným působením a citlivým přístupem snižovat rizika, která narušují zdravý vývoj osobnosti. Rozsáhlou nabídkou školních a mimoškolních aktivit umožnit žákům smysluplné využití volného času a rozvíjení svých schopností a zájmů. Snažíme se vést je k odpovědnosti za vlastní zdraví, k dodržování bezpečnosti své i svých spolužáků. Profesionálním výkladem učiva, které více či méně souvisí s danou tématikou, se snažíme u našich žáků zamezit rozvoji drogové závislosti, alkoholu, kouření a zneužívání návykových látek, vandalismu, šikanování, agresivitě a formám násilného chování, kriminalitě a delikvenci, patologickému hráčství, xenofobii, rasismu, intoleranci, virtuálních drog (video, televize, počítačové hry) apod.

2. Charakteristika školy

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy. V právních vztazích vystupuje od 01. 01. 1995 svým jménem a má právní odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Základní škola byla zařazena do sítě škol dne 27. 03. 1996.

V prvém až devátém ročníku probíhá výuka dle vlastního školního vzdělávacího programu „Matematika nás baví“. Ve třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů dle vlastních učebních plánů.

Název školy

Základní škola Amálská 2511. Kladno

Právní norma

Příspěvková organizace

Adresa školy

Amálská 2511, Kladno 272 01

Vedení školy

Ředitelka školy

Mgr. Libuše Amálie Holá

Zástupce ředitelky

RNDr. Jaroslava Doleželová

Metodik primární prevence

Mgr. Ondřejka Hynková

Výchovná poradkyně

Mgr. Ondřejka Hynková

Koordinátor ŠVP

RNDr. Jaroslava Doleželová

Vedoucí školní jídelny

Jana Vondráková

Účetní školy

Petra Štochlová

Asistentka managementu

Lenka Kubů

3. Analýza současného stavu

3.1 Analýza problematiky ve škole

Analýza problematiky sociálně patologických jevů ve škole je důležitá pro zjištění aktuálního stavu, stanovení příčin negativních jevů na škole a vytyčení prognózy.

Pro analýzu jsou využívány anonymní dotazníky, které obsahují mimo jiné i část, týkající se výskytu návykových látek ve škole a informovanosti žáků v této problematice a problematice šikany ve škole.

Negativní jevy mohou ovlivňovat školní činnost. Je třeba monitorovat výskyt nežádoucího jednání žáků v prostorách školy. Dobře sledovat jejich chování ve třídě, šatnách WC (speciální dozor). Nedílnou součástí monitoringu je s žáky hovořit, znát jejich zájmy priority a mimoškolní aktivity. Bylo by dobré zjišťovat příčiny jejich vybočujícího jednání, snažit se dostat k jádru věci a vyhledat východiska z jejich problému.

K analýze patří i následující informace:

 • Materiál ve škole – videokazety, knihy, časopisy, letáky, nástěnky atd.
 • Prevence – metodické materiály, dotazníky a jejich výsledky.
 • Aktivity pro pedagogy – školení, semináře na aktuální témata např. šikana, jak postupovat při podezření, že je žák pod vlivem návykové látky, základní znalosti první pomoci atd.
 • Aktivity pro rodiče – informace, besedy, literatura, konzultace.
 • Spolupráce s organizacemi – pravidelné besedy s pracovníky Městské policie i Policie České republiky na prvním i druhém stupni na aktuální témata dle domluvy atd.
 • Nabídka volnočasových aktivit pro žáky ve škole.
 • Nabídka aktivit subjektů pracujících s dětmi např. DDM, ZUŠ, dětské zájmové organizace, Sokol a další sportovní kluby a organizace.

3.2 Garant programu a spolupracovníci

3.2.1 Garant programu

Mgr. Ondřejka Hynková - jmenovaná do funkce ředitelkou školy Mgr. Libuší Amálií Holou

3.2.2 Spolupracovníci

Výchovná poradkyně – Mgr. Ondřejka Hynková
Vedení školy – ředitelka školy Mgr. Libuše Amálie Holá
Třídní učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci
Vychovatelky školní družiny
Provozní zaměstnanci školy
Školská rada při ZŠ Kladno, Amálská 2511

3.2.3 Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi

 • Pedagogicko-psychologická poradna Kladno
 • Červený kříž Kladno
 • Magistrát města Kladna, odbor sociálních věcí - oddělení péče o rodinu a dítě
 • Policie ČR
 • Městská policie Kladno
 • Úřad práce Kladno
 • Hasičský záchranný sbor Kladno
 • Centrum pro rodinu Vega
 • Linka důvěry a další podle potřeby

3.3 Propagace

 • www.zskladno-amalska.cz
 • Vývěsní skříňky
 • Nástěnky ve třídách
 • Schůzky rady školy
 • Den otevřených dveří
 • Konzultace a informace rodičům

3.3.1 Informační leták

Informační leták umístěn v 1. patře budovy školy vedle vchodu do ředitelny na nástěnce primární prevence.

Metodik primární prevence naší školy

KDO:
Mgr. Ondřejka Hynková

KDE MĚ NAJDEŠ:
Kabinet chemie

KDY SE TI MOHU VĚNOVAT:
Čtvrtek: 13,45 - 14,20 hodin
Pátek: 07,45 - 08,30 hodin
V průběhu přestávek, dle domluvy nebo konzultace možná ihned po telefonické dohodě

MŮŽEŠ PŘIJÍT, KDYKOLI KDYŽ:

 • Bojíš se někoho, nebo tě již někdo šikanuje,
 • našel jsi někde podezřelou látku nebo „nádobíčko“ na užití drogy,
 • máš problém v rodině, ve třídě, na ulici atd.,
 • chceš pomoci kamarádovi s problémem,
 • nevíš si rady s informací o ubližování, týrání, šikanování, zneužívání někoho známého,
 • víš o páchání trestné činnosti ve škole,
 • chceš se s něčím svěřit,
 • potřebuješ vyřešit nějaký problém,
 • chceš si jen tak popovídat,
 • něco tě trápí.

3.4 Lidské zdroje

3.4.1 Metodik prevence

Školní metodik prevence koordinuje společně s výchovným poradcem aktivity školy v oblasti prevence. Aktivně nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. Zaměřuje se na žáky, kteří jsou ohroženi ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými. Učitelé informují metodika prevence o případech výskytu agresivního chování ve třídě, signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové), náhlém i trvalém neúspěchu v učení, obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči, porušování pravidel soužití ve škole žákem. Metodik prevence navrhuje opatření, navrhuje řediteli školy svolání výchovné komise, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o možnostech odborné péče a další pomoci (adresář sociálních služeb, linku bezpečí, apod.). Jedná se sociálním odborem. Konzultuje problémy s odbornými pracovišti – SPC, PPP.

3.4.2 Pedagogové

Věnují se v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření.

Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace. Třídní učitel pracuje se třídou jako kolektivem - diagnostikuje, řeší problémy, individuálně pracuje s jednotlivými žáky, ale i s celou třídou na zdravém klimatu a vztazích ve třídě.

3.4.3 Ředitelka školy

Sleduje efektivitu prevence sociálně patologických jevů. Sleduje problémy v kontextu celé školy a dělá personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Svolává v případě potřeby výchovnou komisi za účasti rodičů, pedagogů, pracovníků orgánů péče o dítě, psychologů apod.

4. Dlouhodobé cíle prevence

V boji se společensky nežádoucími jevy se bude škola dlouhodobě věnovat následující problematice:

 • drogová závislost,
 • alkohol,
 • kouření,
 • kriminalita a delikvence,
 • virtuální drogy (počítač, televize, video),
 • patologické hráčství,
 • záškoláctví,
 • šikanování,
 • kyberšikana,
 • sexting,
 • vandalismus a jiné násilné chování,
 • xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus
 • poruchy příjmu potravy

5. Cíle prevence a způsoby realizace

V návaznosti na dlouhodobé cíle, které je třeba řešit při práci s dětmi, si stanovujeme konkrétní cíle pro přímou prevenci sociálně patologických jevů na naší škole:

 • vést děti k samostatnosti, tvořivosti a zodpovědnosti vůči sobě i svému okolí,
 • vychovávat děti ke zdravému sebevědomí, správnému sebehodnocení a zvládání stresových situací bez používání léků či jiných stimulujících látek,
 • rozvíjet protidrogové postoje a schopnost odmítnout drogu,
 • vytvářet ve škole vhodné sociální klima, předcházet agresivitě a všem způsobům šikany a nevhodného chování mezi žáky,
 • budovat pozitivní mezilidské vztahy, netolerovat prvky vandalismu, násilí a rasismu,
 • vést žáky ke zdravému životnímu stylu a vhodnému trávení volného času,
 • vést žáky k zásadám vhodného a bezpečného jednání s neznámými osobami,
 • poskytnout dětem vhodnou motivaci pro aktivní přístup k životu.

5.1 Cílové skupiny

 • žáci
 • pedagogičtí pracovníci a další zaměstnanci školy
 • rodiče

5.2 Způsoby realizace prevence

Škola nepřejímá zodpovědnost za výchovu ke zdravému životnímu stylu. Škola rodičům jen pomáhá v rozvoji dítěte jeho vzděláváním a socializací ve skupině dětí. Prevence založená ve společnosti předpokládá řadu spolupracujících složek. Vedle rodiny, škol a školských zařízení jsou to orgány sociálně právní ochrany dětí, zdravotnická zařízení, místní samosprávy, poradenské instituce ve školství, duchovní sdružení, policie, kulturní střediska, zájmové organizace, podnikatelské subjekty apod. Škola usiluje o integraci primárně preventivních aktivit, které sama poskytuje, se službami specializovaných zařízení.

Za problémy v oblasti primární prevence u dětí a mládeže naší školy jsou považovány:

 • nedostatečná ochrana dětí před alkoholem a kouřením (pasivním i aktivním) v rodině a na veřejnosti,
 • vysoká společenská tolerance k legálním drogám,
 • liberalizace drogové politiky,
 • absence pocitu zodpovědnosti za vlastní zdraví,
 • podceňování primární prevence,
 • prevence pouze ve škole, po skončení vyučování nemožnost postihu, nekontrolovatelnost žáků,
 • prevence jen ve školách, absence prevence v rodinách,
 • neodbornost pedagogů v dané oblasti (absence právního vědomí),
 • nedostatečné pravomoci školních metodiků prevence,
 • nechuť pedagogů vyvíjet aktivity, které nepřinášejí okamžitý viditelný výsledek,
 • nedostatečné využití stávající legislativy.

5.3 Principy a cíle preventivního programu

Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na naší škole je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky.

Jedná se především o předcházení následujícím rizikovým jevům v chování žáků:

 • záškoláctví,
 • šikana, kyberšikana, agresivní chování, rasismus, xenofobie, vandalismus,
 • kriminalita, delikvence,
 • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „OPL“) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek,
 • závislost na politickém a náboženském extremismu,
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling),
 • nezdravý životní styl
 • osobní bezpečí

Dále se snažíme o rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

 • domácího násilí
 • týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání
 • ohrožování mravní výchovy mládeže
 • poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

Pro realizaci konkrétních úkolů, které jsme si pro prevenci společensky nežádoucích jevů stanovili, bude využito následujících způsobů:

6. Témata zařazená do ŠVP

ZŠ Kladno, Amálská 2511 má zařazeny následující témata do vlastního ŠVP.

Od roku 1996/1997 se vyučuje na naší škole podle vyučovacích plánů Základní škola a od školního roku 2007/2008 podle vlastního školního vzdělávacího programu. Na 2. stupni školy jsou třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Již samotné zaměření školy - třídy s RVMaPP - vynakládá na žáky větší nároky a tím i větší časové vytížení spojené s přípravou na výuku. Téměř 25,43 % žáků naší školy je dojíždějících z okolních obcí. Tito se mimoškolních aktivit, které škola nabízí, mohli jen velmi stěží zúčastňovat (vzhledem k autobusovému spojení). Jsou závislí na tom, jaké vyžití jim nabídne obec v místě bydliště (např. pořádání besed k daným a příbuzným tématům, sportovní vyžití, kulturní aktivity atd.) a především na rodině. Právě již zmíněné dojíždění je pro ně natolik časově náročné, že mají málokdy dostatek volného času na jakoukoliv zájmovou činnost, byť i negativního zaměření.

6.1 Začlenění problematiky prevence sociálně patologických jevů do učiva jednotlivých předmětů a dalších aktivit školy

Úkolem všech vyučujících a jejich náplní učiva bylo mimo jiné se také zabývat problematikou, která úzce souvisí s prevencí zneužívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky a infekční nemoci související s požíváním návykových látek – HIV/AIDS aj.). Jedná se především o předměty chemie, přírodopis a přírodověda, přírodovědné praktikum, občanská a rodinná výchova, ale i výtvarná a tělesná výchova.

6.1.1 1. stupeň

6.1.1.1 Člověk a jeho svět

 • Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
 • projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům,
 • vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, obci,
 • rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky,
 • rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemohou tolerovat a která porušují základní lidská práva,
 • poukáže v nejbližším společenském prostředí na problémy a navrhne možnosti zlepšení,
 • zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo ohrožovat,
 • uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky,
 • projevuje svým chováním a činností vztah ke zdraví,
 • dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných,
 • chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě,
 • reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech,
 • využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a k podpoře vlastního zdravého způsobu života,
 • účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb a s ohledem na oprávněné nároky jiných osob,
 • uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události,
 • předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
 • uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou,
 • uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku,
 • další témata využívaná v jiných vyučovacích předmětech a činnostech.

6.1.1.2 Návykové látky a zdraví

 • Přírodní látky a jejich prospěšnost a škodlivost,
 • běžné léky, riziko užívání léků bez doporučení lékaře a vědomí rodičů.

6.1.1.3 Základy rodinné a sexuální výchovy

 • Vztahy mezi lidmi,
 • sexuální chování mezi lidmi.

6.1.1.4 Osobní nebezpečí

 • Nebezpečí zneužití mladšího a slabšího – šikanování, týrání a zastrašování,
 • brutalita ve filmech a seriálech,
 • krizová centra linky důvěry.

6.1.1.5 Přírodověda

 • Rozmanitost přírody,
 • rozmanitost rostlin a hub,
 • houby jedlé, nejedlé a jedovaté,
 • environmentální výchova.

6.1.1.6 Projektové vyučování a celoškolní projekty

V rámci projektů se žáci mohou blíže seznámit s děním kolem sebe a aktuálními tématy. Umožňuje intenzivní spolupráci tříd v rámci ročníku. Celoškolní projekt navíc podporuje spolupráci žáků napříč třídami a napříč ročníky. Žáci se navzájem poznávají a dokáží spolupracovat starší s mladšími. Je to podstatný prvek prevence šikany starších žáků vůči mladším i mezi vrstevníky. V letošním roce plánujeme další projektové dny pro celou školu, jinak projekty probíhají po třídách.

Další využití uvedených témat na 1. stupni se nabízí v hodinách českého jazyka a výtvarné výchovy, neboť každý pedagogický pracovník dokáže zmíněná témata vhodně využít ve své práci.

6.1.2 2. stupeň

6.1.2.1 Výchova k občanství a zdraví

 • Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje,
 • rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu,
 • kriticky přistupuje k mediálním informacím,
 • zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak by mohl v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení,
 • uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem,
 • objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy způsoby chování i myšlení, zaujímá tolerantní postoje k menšinám,
 • rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti,
 • posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci,
 • posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů,
 • objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek,
 • popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet, osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru,
 • objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu, pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života,
 • rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání,
 • přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování,
 • rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady,
 • uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt, uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany, proti manipulaci a agresi
 • dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého člověka, uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni, v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě i druhým,
 • projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a k pravidlům zdravého, životního stylu, dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce.

6.1.2.2 Rodinná výchova

Ve škole je vyučována především školním metodikem prevence.

Zajímavé ankety, ve kterých žáci projevují své názory, pocity, problémy atd., mnohdy přináší pro ostatní kolegy náměty k zamyšlení, popřípadě k řešení témata přímo i nepřímo související se sociálně patologickými jevy v naší společnosti:

 • komunikace v rodině a faktory ovlivňující stabilitu rodiny, osobnost člověka, zdravý způsob života,
 • sexuální výchova vztahy mezi partnery, rodičovství, prevence zneužívání návykových látek
 • uvědomování si rizik drog, automatů a hazardních her (patologické hráčství - gambling) a rizik netolismu (virtuální drogy) i kyberšikany,
 • orientace ve specializované pomoci
 • krizová centra, psychiatrická ordinace AT (alkoholismus – toxikomanie), linky důvěry, schránka důvěry.

6.1.2.3 Chemie

 • Žák se orientuje v přípravě a využívání různých látek a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka,
 • ochrana ovzduší a vody,
 • požární ochrana,
 • otravné a jedovaté látky,
 • drogy, doping aj.

6.1.2.4 Přírodopis a výchova ke zdraví, tělesná výchova

 • Aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla,
 • dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody.
 • Zdravý životní styl

Témata věnující se prevenci sociálně patologických jevů a drogové závislosti jsou v jednotlivých ročnících a předmětech propojena průřezovými tématy v následujících okruzích:

 • osobnostní a sociální výchova,
 • výchova demokratického občana,
 • výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
 • multikulturní výchova,
 • environmentální výchova,
 • mediální výchova.

6.1.2.5 Výchova k občanství

 • Založení člověka na jeho osobní volby, mravní a právní důsledky nesprávné volby,
 • jednání a prožívání,
 • člověk a rodinný život – konflikty v rodinných vztazích, manželství, rodičovství,
 • životní perspektivy – hledání smyslu lidského života, rozvoj osobnosti – duševní a tělesné zdraví, situace ohrožující zdravý vývoj osobnosti (možnosti jejich předcházení a řešení), vyrovnávání se s problémem, „únik“ do uzavřenosti, agrese a toxikomanie,
 • prevence zneužívání návykových látek – pozitivní životní cíle a hodnoty, nejčastěji zneužívané návykové látky, rizika zneužívání, návykové látky a rizikové skupiny, centra odborné pomoci, linky důvěry a jiná opatření a zákony související s podáváním alkoholických nápojů dětem a mladistvým ve vztahu k nákupu a držení drog, možné způsoby při otravě alkoholem a jinými návykovými látkami. Osobní bezpečí – bezpečné chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, odpovědnost za bezpečí své i ostatních, domácí násilí, šikana, způsoby řešení konfliktů v rodině, ve škole, v zaměstnání.

Svůj citový prožitek, pocity a vztahy mohou žáci vyjádřit v hudební a výtvarné výchově. Kladný vztah k pohybu, své osobě, aktivnímu životu i respektu k ostatním tříbí v hodinách tělesné výchovy.

6.2 Primární prevence

Primární prevence sociálně patologických jevů realizujeme rovněž ve formě nepřímé PP, tedy nabídkou aktivit vedoucích ke smysluplnému trávení volného času.

Vědomostní, sportovní soutěže a pohybové aktivity v tomto školním roce:

 • Olympiáda v Čj
 • Olympiáda v Aj, Nj
 • Zeměpisná olympiáda
 • Dějepisná olympiáda
 • Matematická olympiáda
 • Fyzikální olympiáda
 • Chemická olympiáda
 • Astronomická olympiáda
 • Recitační soutěž
 • Zeměpisná soutěž Eurorebus
 • Poznej město Kladno,
 • Pythagoriáda,
 • Matematický klokan
 • Přírodovědný klokan
 • Výtvarná soutěž ČZS
 • Požární ochrana očima dětí
 • Soutěž zdravotních hlídek
 • Sportovní den na Amálce
 • Turnaj ve florbalu
 • Pohár hejtmana Středočeského kraje ve florbalu
 • Lyžařský výcvik 6. – 9. ročník (3 kurzy)
 • Plavecký výcvik pro 2. – 3. ročník
 • Malá kopaná
 • Přespolní běh
 • Atletický čtyřboj
 • Mc Donald´s Cup
 • Pohár ředitele městské policie Kladno
 • Šachy
 • Stolní tenis
 • In-line brusle
 • Desetiboj mladého strážníka
 • Fotbalový turnaj o Pohár primátora města Kladna
 • Pohár rozhlasu
 • Sportovní soutěže žáků prvního stupně a školní družiny
 • Celoškolní projekt environmentální výchovy
 • Soutěž v basketbale
 • Soutěž v házené
 • Soutěž v odbíjené
 • Soutěž ve sportovní gymnastice
 • Miniolympiáda 1. – 5. ročník
 • Soutěž vybíjená 1. – 5. ročník
 • Veřejná vystoupení

6.2.1 Zájmové kroužky

Pomáhají vhodným způsobem organizovat volný čas dětí:

 • Dramatický kroužek
 • Flétna
 • Fyzikální kroužek I.
 • Fyzikální kroužek II.
 • Hudební kroužek
 • Informatika I.
 • Informatika II.
 • Keramika
 • Klub diváků
 • Matematický kroužek
 • Matematický kroužek
 • Sportovní kroužek I.
 • Sportovní kroužek II.
 • Sportovní kroužek III.
 • Sportovní kroužek IV.
 • Šikovné ruce
 • Turistický kroužek
 • Zdravotnický kroužek


Kroužky v rámci ŠD:

 • Děti na startu
 • Keramika
 • Výtvarné hrátky

6.2.2 Volitelné a nepovinné předměty

Volitelné předměty

 • Cvičení z českého jazyka – 9. B – 1 hodina týdně
 • Francouzský, německý jazyk a ruský jazyk – 2 hodiny týdně


Nepovinné předměty

 • Anglický jazyk
 • Cvičení z českého jazyka
 • Cvičení z matematiky
 • Přípravný zpěv

S platností od 1. 9. 2001 jsme zařadili dle svých možností vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání v rámci předmětu Pracovní činnosti.

6.2.3 Exkurze

Jsou pořádány v odborných předmětech na druhém stupni školy a při některých významných příležitostech, na prvním stupni v návaznosti na probíranou látku.

6.2.4 Ostatní metody práce

 • Výtvarné, literární a vědomostní soutěže,
 • olympiády Čj, Aj, Ma, Fy, Př, Ch,
 • projektové dny zaměřené na zdravý životní styl, životní prostředí a účelné trávení volného času, na lidové a rodinné tradice, na poznávání města, regionu a vlasti,
 • školní výlety,
 • seznamovací a zážitkové pobyty,
 • spolupráce s Policií ČR,
 • spolupráce s HZS Kladno,
 • podpora humanitárních a společensky prospěšných akcí kresbami, sběrem, druhotných surovin, kaštanů, suchého pečiva, plastových víček apod.,
 • zábavná odpoledne,
 • další vzdělávání učitelů – nové poznatky v odborných předmětech, studium,
 • prevence sociálně patologických jevů, nové metody práce, propojení, současného života a učiva,
 • třídní monitoring – koná se každý týden, jejich obsahem jsou problémy žáků, v kolektivu i doma, prevence vandalismu, projevy šikany, prevence kouření,
 • obrana proti různým projevům šikany, vzájemná pomoc, připomíná se postup při omlouvání a uvolňování žáků z vyučování, postup při postihu záškoláctví,
 • rozpracování problematiky prevence sociálně patologických jevů ve školním řádu,
 • škola v přírodě,
 • LVK 6. - 9. tříd,
 • oslava Dne dětí,
 • filmová a divadelní představení,
 • spolupráce s 20. MŠ Kladno, Studentská,
 • Branný den – účast všech žáků v teoretické i praktické části s tématy zaměřenými na oblast ŠVP – „Problematika přípravy občanů k obraně státu“ – udělen Certifikát o účasti

6.2.5 Spolupráce s rodiči

 • Informace Školské radě o drogové problematice a prevenci ostatních sociálně patologických jevů
 • informace na třídních schůzkách – omlouvání žáků v případě jejich nepřítomnosti ve vyučování, uvolňování žáků z vyučování,
 • informace na třídních schůzkách o prevenci sociálně patologických jevů,
 • individuální konzultace pro rodiče,
 • spolupráce rodičů s třídními učiteli,
 • možnost využití metodických materiálů.

6.2.6 Pedagogická diagnostika

Učitel věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka a hledá příčiny a vhodné formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči a školním metodikem prevence, výchovným poradcem, nebo speciálním pedagogem.

Případně je využíváno dalších odborných institucí (PPP, SVP, CDP, SPC aj.)

Časový harmonogram

Celoročně probíhá zařazování témat prevence sociálně patologických jevů do výuky podle časových a tématických plánů v jednotlivých předmětech, výtvarné, literární a vědomostní soutěže, další vzdělávání učitelů, exkurze, tématicky zaměřené projektové dny, filmová a divadelní představení, třídnické hodiny, spolupráce s městskou policií a Hasičským záchranným sborem, spolupráce s PPP Kladno, činnost kroužků, další sportovní aktivity jako například:

 • podzim: sportovní soutěže,
 • zima: lyžařský výcvik,
 • jaro: školní výlety, škola v přírodě, Den dětí,
 • v průběhu celého roku: sběr starého papíru (říjen, leden, březen, květen).
 • Spolupráce metodika prevence s třídními učiteli a jeho účast na třídnických hodinách a to jak plánovaně, nebo kdykoli v případě potřeby

8. Akce přímé primární prevence - viz příloha

9. Návrh rozpočtu

 • Prostředky na DVPP na daný školní rok budou přerozděleny po přidělení rozpočtu.
 • Škola se snaží využívat především bezplatných služeb poskytovaných v oblasti besed a školení.
 • Pro úhradu odměn za soutěže apod. se využívá finančních zdrojů sponzorů.
 • Zájmové kroužky platí rodiče přihlášených dětí.
 • Na některé školní výlety poskytují příspěvek sponzoři z řad rodičů.
 • Jiné aktivity (klub mladých diváků, lyžařský výcvik, exkurze, většinu výletů) hradí rodiče žáků.
 • Pro realizaci zážitkových pobytů, projektových dnů, a pro další aktivity získáváme částečné pokrytí z grantů, sponzorských darů, vlastních prostředků.

10. Orientační průzkumy

Pro ucelený přehled o situaci mezi žáky proběhne ve školním roce anonymní dotazníkový průzkum zaměřený na kouření, užívání drog, pití alkoholu apod.

11. Řešení přestupků

Pravidla chování žáků upravuje školní řád, s nímž jsou na počátku školního roku seznámeni všichni žáci.

Rodiče se s ním seznamují na začátku školního roku a informovanost potvrzují podpisem.

Školní řád je schválen Školskou radou, ZŠ Amálská 2511, Kladno, je zveřejněn na webových stránkách školy, vyvěšen ve vestibulu školy, uložen v ředitelně školy a dán k dispozici každému třídnímu učiteli.

Závažné přestupky řeší nejprve třídní učitel s žákem, v závažnějším případě jsou přizváni rodiče, podle úrovně závažnosti se do řešení zapojí ředitel školy nebo jeho zástupce, metodik prevence, výchovný poradce, případně jsou přizváni zástupci dalších institucí.

Postup při řešení některých závažných výchovných situací je k dispozici v Metodickém pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Výňatky věnované konkrétním opatřením používáme a uvádíme je jako přílohu.

Třídní učitelé mají k dispozici výňatky z některých zákonů, upravujících péči o dítě, jako metodickou podporu pro obtížná jednání s některými zákonnými zástupci. Všechny tyto dokumenty jakož i MPP v plném znění jsou přístupné všem pracovníkům školy na síti školy v adresáři: Z\Hynková - prevence. Tyto dokumenty jsou pravidelně aktualizovány dle nových zákonů a vyhlášek v aktuálním znění.

11.1 Dostupná literatura a videotéka

Pedagogům i rodičům jsou k dispozici odborné publikace a videokazety umístěné ve Sborovně, u metodika prevence a u výchovné poradkyně.

11.2 Metodický pokyn k výskytu šikany ve škole

Dochází - li k šikanování dětí v průběhu vyučování, nese plnou odpovědnost za vzniklou újmu školské zařízení. V případě právní subjektivity nese odpovědnost škola, v případě opačném zřizovatel školy. Odpovědnost ředitele školy a zároveň pedagoga tím samozřejmě není vyloučena, mohou být postiženi pracovněprávně.

Na školském zařízení může rodič nebo zákonný zástupce šikanovaného dítěte požadovat náhradu škody jak na věcech (roztrhané, zničené, ztracené oděvy, školní pomůcky apod.), tak i na zdraví (újma fyzická či psychická).

Odpovědnost rodičů může být stanovena v souladu s trestním zákonem, který stanoví odpovědnost rodičů, kteří zanedbávají výchovu dětí. Podle trestného činu ohrožování mravní výchovy lze postihnout rodiče, jejichž děti se dopouštějí protispolečenských a asociálních jednání.

Odpovědnost pachatelů šikany je dána věkem. Dítě mladší 15 let nemůže být trestně postiženo. To neznamená, že nezletilec se nemůže dopustit jednání, které nebýt toho, že nedosáhl potřebného věku, by bylo trestně postižitelné a splňovalo znaky trestného činu.

Nelze tedy využít sankce ve smyslu trestního ani přestupkového práva. Ale i umístění dítěte v ústavu může být dostatečnou hrozbou a sankcí za asociální jednání. Je proto na školských zařízeních, aby pečlivě sledovala chování dětí, za které nesou i právní odpovědnost, a v případě, že se nezletilec dopouští takto negativního chování, vyvodila důsledky – pohovory s rodiči, zajištění účasti odborného pedagogicko-psychologického pracovníka, spolupráce s institucemi obce a okresu zajišťujícími sociálně-právní ochranu dítěte eventuálně podání návrhu na stanovení dohledu nad chováním dítěte, umístění dítěte v ústavu. Vždy je nutné uvědomit Policii ČR.

11.3 Principy jednání s rodiči

V případě výskytu sociálně patologických jevů ve škole je třeba eliminovat to, aby oznámení rodičů škole o výskytu těchto problémů, mělo někdy i velmi nepříznivý dopad pro rodinu. To souvisí především s doposud častou nepřipraveností pedagogů na odborné řešení těchto problémů.

Je velmi neodpovědné a nebezpečné pokud škola při řešení těchto záležitostí nedostatečně spolupracuje s rodiči, někdy i z falešné potřeby nepoškodit kredit školského zařízení. Problémy spojené s drogami, násilím, šikanou a dalšími asociálními jevy je třeba řešit ve vzájemné spolupráci s rodiči, nejlépe podle předem dohodnutých postupů.

Vždy je vhodné, když se řešení každého jednoho konkrétního problému, účastní ze strany školy více pracovníků. I v případě opakovaného nezájmu rodičů o řešení problému po oznámení školy, je vhodné sepsat o tomto protokol, podepsaný dvěma školskými pracovníky.

V žádném případě nelze nechat žáky, aby řešili problém sami mezi sebou, což je bohužel někdy považováno za dobré řešení v případě šikanování. Pokud vznikne ve skupině šikana, je tato skupina natolik nemocná, že není schopna náhledu a nalezení řešení. Falešná solidarita, snaha nebýt „bonzák“, strach a mnoho jiných faktorů ze strany dětí brání často tomu, aby šikana byla rodiči nebo učiteli odhalena. Je třeba na šikanu myslet a sledovat jak komunitu dětí, tak možné přímé i nepřímé známky šikany.

Šikana je velmi náročný problém k řešení. Pokud škola nemá odborné zkušenosti s jejím řešením, je třeba okamžitě vyhledat odborníka, který by s třídním učitelem spolupracoval. Vždy je nutné do programu řešení šikany zapojit rodiče nebo je alespoň informovat o průběhu nápravy. Neodborný zásah v problematice šikany může být velkým zlem, může ještě více poškodit oběť nebo posílit a zhoršit šikanování.

Odhalení šikany bývá někdy velmi obtížné i pro zkušeného pedagoga. Nejzávažnější negativní roli při jejím zjišťování hraje strach, a to nejen strach obětí, ale i pachatelů a dalších účastníků. Strach vytváří obvykle prostředí „solidarity“ agresorů i postižených.

11.4 Postup při vyšetřování šikany

 • Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi (odděleně)
 • Nalezení vhodných svědků.
 • Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů).
 • Zajištění ochrany obětem.
 • Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.

11.5 Brutální skupinové násilí

Při výbuchu brutálního skupinového násilí (tzv. školní lynčování) je nutný následující okamžitý postup:

 • překonání šoku pedagoga a bezprostřední záchrana oběti,
 • domluva pedagogů na spolupráci a postupu vyšetřování,
 • zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi,
 • pokračující pomoc a podpora oběti,
 • nahlášení policii,
 • vlastní vyšetřování (viz výše).

11.6 Potrestání agresorů

Pro potrestání agresorů lze užít následující běžná výchovná opatření:

 • Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele.
 • Snížení známky z chování.
 • Převedení do jiné třídy, pracovní či výchovné skupiny.
 • Doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení střediska výchovné péče pro děti a mládež (dále SVP) nebo v nestátních organizacích majících obdobnou náplň činnosti jako SVP.
 • V mimořádných případech se užijí další opatření:
 • Doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučení realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu.
 • Podání návrhu orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu.
 • Vyrozumění policejního orgánu, došlo-li k závažnějšímu případu šikanování.
 • Školské zařízení řeší tuto problematiku na základě opatření ve výchově, systému hodnocení svěřence zařízení popř. programu rozvoje osobnosti dítěte.
 • Oběti šikanování se doporučuje nabídnout psychoterapeutickou péči PPP nebo jiného poradenského pracoviště.

11.7 Spolupráce školy s rodiči žáků

Při podezření na šikanování žáka je nezbytná spolupráce vedení školy, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků jak s rodinou oběti, tak i s rodinou agresora. Nelze však předpokládat, že rodiče budou vždy hodnotit situaci objektivně, proto se doporučuje upozornit je na to, aby si všímali možných příznaků šikany a nabídnout jim pomoc. Při jednání s rodiči dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména na zachování důvěrnosti informací. Pokud se rodiče setkají s příznaky šikanování, měli by se poradit s třídním učitelem, školním metodikem prevence, ředitelkou školy, popř. psychologem, etopedem nebo jiným specialistou.

11.8 Spolupráce školy se specializovanými a ostatními institucemi

Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy, výchovného poradce nebo zástupce školy s dalšími institucemi a orgány, a to zejména ve zdravotnictví s pediatry, odbornými lékaři, psychiatrickou péčí, v oblasti soudnictví se soudci, obhájci a žalobci (také využívání alternativních trestů), v oblasti sociální péče s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými stranami, s rodinou).

Při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu, je ředitelka školy nebo školského zařízení povinen oznámit tuto skutečnost Policii ČR.

Škola je povinna bez zbytečného odkladu oznámit orgánu sociálně právní ochrany skutečnosti, které ohrožují žáka (svěřence), nebo že žák (svěřenec) spáchal trestný čin, popř. opakovaně páchá přestupky.

11.9 Konzumace tabákových výrobků ve škole

V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.

Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.

Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy, o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy.

V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka.

V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.

Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem

11.10 Konzumace alkoholu ve škole

 • V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
 • Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
 • Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
 • V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
 • Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy.
 • V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
 • Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc.
 • Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky.
 • Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.
 • V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
 • Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů.
 • V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka či studenta s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem, jako je uvedeno výše. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.
 • Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

11.11 Nález nebo zadržení alkoholu ve škole

11.11.1 Nález

V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto:

 • Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.
 • O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
 • Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.
 • Zpracují stručný záznam o události.

11.11.2 Zadržení

V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto:

 • Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
 • O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
 • O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna ředitelka školy nebo její/jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.
 • O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 • V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.

11.12 Distribuce OPL ve škole

 • Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující.
 • Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem.
 • Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu.
 • Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností.
 • Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže.

11.12.1 Nález OPL v prostorách školy

V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:

 • Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
 • O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
 • Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru.
 • O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.

11.12.2 Zadržení OPL u žáka školy

V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:

 • Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
 • O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
 • O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna ředitelka školy nebo její/jeho zástupce.
 • O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka.
 • V případě, že je látka nalezena u žáka a ten se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.
 • V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují takto:
 • Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR.
 • Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce žáka.
 • Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem.
 • U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.

Podrobný krizový plán a Metodické pokyny k řešení jednotlivých patologických jevů je všem zaměstnancům přístupný na školním serveru.

12. Závěr

Naše škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, program je nejméně jednou ročně vyhodnocován, sleduje se účinnost, průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit. Pro školu je závazný a podléhá kontrole České školní inspekce a Pedagogicko psychologické poradny Kladno.

Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Děti patří k nejohroženější skupině. Proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice (přiměřeně k věku žáků) naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni.

Škola nepřejímá zodpovědnost za výchovu ke zdravému životnímu stylu. Škola rodičům jen pomáhá v rozvoji dítěte jeho vzděláváním a socializací ve skupině dětí. Prevence založená ve společnosti předpokládá řadu spolupracujících složek. Vedle rodiny, škol a školských zařízení jsou to orgány sociálně právní ochrany dětí, zdravotnická zařízení, místní samosprávy, poradenské instituce ve školství, duchovní sdružení, policie, kulturní střediska, zájmové organizace, podnikatelské subjekty apod. Škola usiluje o integraci primárně preventivních aktivit, které sama poskytuje, se službami specializovaných zařízení.


V Kladně dne 04. 09. 2016

Plán programu sestavila:
Mgr. Ondřejka Hynková - školní metodik prevence

Spolupracovaly:
Mgr. Libuše Amálie Holá - ředitelka školy


Mgr. Libuše Amálie Holá
ředitelka školy

Kalendář akcí

Zřizovatel

Kdo je připojen

Právě přítomno: 22 hostů a žádný člen