Harmonogram

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 09.55 - 10.40
4. hodina 10.50 - 11.35
5. hodina 11.45 - 12.30
6. hodina 12.40 - 13.25
7. hodina 13.35 - 14.20
8. hodina 14.30 - 15.15

Projekt za podpory města

 1. Legislativní podmínky
 2. Program pro rozvoj žáků mimořádně nadaných a talentovaných
  1. Konkrétní formy práce s žáky mimořádně nadanými a talentovanými
 3. Program pro rozvoj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  1. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
  2. Otevřená škola
  3. Konkrétní formy práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 4. Podpůrná opatření
  1. Postup v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření
   1. Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně
   2. Postup před přiznáním podpůrných opatření druhého až pátého stupně
 5. Program pomoci žákům při změně vzdělávacího programu
  1. Přestup žáka – změna vzdělávacího programu
  2. Konkrétní formy pomoci žákům při změně vzdělávacího programu
 6. Závěrečná ustanovení

1. Legislativní podmínky

Vytváření podmínek pro vzdělávání mimořádně nadaných dětí, žáků a studentů je uloženo školským zákonem a specifikováno prováděcím předpisem k tomuto zákonu, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Nové předpisy umožňují řediteli školy a školnímu poradenskému pracovišti – v souladu s trendem individualizace a diferenciace vzdělávacího procesu – přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího. Také vytvářet skupiny pro mimořádně nadané žáky, ve kterých se v některých vyučovacích předmětech vzdělávají žáci různých ročníků. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků se může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího plánu, jehož rámcový obsah je vymezen v příslušné platné vyhlášce.

K vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané přispívá systém poradenských služeb. Konkrétní poradenské úkoly škol a školských poradenských zařízení ve vztahu k mimořádně nadaným žákům jsou vymezeny školským zákonem a podrobně rozpracovány v souvisejících vyhláškách, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školy, které potřebují metodickou a konzultační pomoc v oblasti identifikace mimořádného nadání a specifik vzdělávání mimořádně nadaných žáků, se mohou obracet na odborné pracovníky v pedagogicko-psychologických poradnách.

2. Program pro rozvoj žáků mimořádně nadaných a talentovaných

2.1 Vymezení pojmu nadaný žák

Nadanými žáky rozumíme žáky, kteří se liší v lehkosti učení, v kvalitě, s jakou zvládají činnosti v oblasti svého nadání a výsledcích. Snadno a rychle se učí, jsou tvořiví, objevují vlastní cesty řešení problému. Mohou však mít problematický vztah k autoritám, problémy s přizpůsobivostí apod., proto se výkyvy v chování snažíme usměrňovat s pedagogickým taktem, avšak důsledně. V rámci výchov, třídnických hodin, vrstevnických programů apod. vedeme děti k vzájemné toleranci, rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k ochotě pomáhat slabším. Zařazení nadaných dětí do vzdělávání vyžaduje náročnější přípravu učitele a zvýšenou motivaci dětí.

2.1.1 Konkrétní formy práce s žáky mimořádně nadanými a talentovanými

 • snažíme se o včasné rozpoznání a podchycení talentu a zájmu žáků
 • spolupracujeme s rodiči se snahou je získat pro podporu rozvoje talentu i v domácích podmínkách
 • usilujeme o to, aby u mimořádně nadaných a talentovaných žáků nedocházelo k výkyvům v chování, k porušování dohodnutých pravidel, a pěstujeme u nich toleranci a ochotu pomáhat při práci žákům méně nadaným nebo s menším zájmem o učení
 • vnitřní diferenciací ve vyučování nabízíme žákům zvládání složitějších úkolů
 • vnější diferenciací ve výuce cizích jazyků nabízíme žákům zkvalitnění jejich jazykových znalostí
 • zadáváme individuální úkoly
 • při skupinovém vyučování využíváme příležitostně talentované žáky jako vedoucí skupin
 • nabízíme zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů
 • nabízíme ucelený systém přípravy na přijímací řízení na střední školy
 • nabízíme zapojení do systému školních naučných a sportovních soutěží
 • nabízíme zapojení do práce zájmových kroužků
 • podporujeme tyto žáky v jejich mimoškolních aktivitách
 • zapojujeme talentované žáky do reprezentace školy při různých naučných, sportovních a jiných mimoškolních akcích
 • zapojujeme talentované žáky do vystoupení pro veřejnost
 • zapojujeme talentované žáky do celoškolních akcí typu školní akademie, kde mohou uplatnit svůj talent
 • zapojujeme talentované žáky při výzdobě tříd i budovy školy (např. výtvarnými pracemi, ale i nápady apod.)
 • podněcujeme talentované žáky k příspěvkům na webové stránky školy
 • pochvalnými listy ředitele školy oceňujeme jejich mimořádné úspěchy
 • projektem Den sportu na Amálce celá škola zapojuje do pohybových aktivit všechny žáků 1. - 9. tříd

3. Program pro rozvoj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami považujeme žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a žáky se sociálním znevýhodněním.

Zdravotně postižení jsou žáci s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, se souběžnými postiženími více vadami, autismem a vývojovými poruchami učení nebo chování.

Zdravotně znevýhodnění jsou žáci zdravotně oslabení např. dlouhodobou nemocí, úrazem nebo lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání.

Sociálně znevýhodnění jsou žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, žáci ohrožení sociálně patologickými jevy, žáci, kterým byla nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo žáci s postavením azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky.

3.2 Otevřená škola

Děti zařazujeme do běžných tříd a věnujeme jim individuální péči. Jedná se o děti hyperaktivní, dyslektiky, dysgrafiky, děti s poruchou koncentrace, s pomalým pracovním tempem nebo s psychickou labilitou. Dvě učitelky s aprobací speciální pedagog vedou reedukační skupiny pro žáky se speciálními potřebami. Využíváme i služeb asistenta pedagoga pro žáka vyžadujícího speciální individuální péči. Výchovná poradkyně vede tyto děti v evidenci a spolupracuje s učiteli žáků.

3.3 Konkrétní formy práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • snažíme se vývojové poruchy učení zachytit co nejdříve
 • úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a rodiči
 • pomáháme rodičům zajistit nejrůznější odborná vyšetření
 • vytváříme individuálně-vzdělávací plán vycházející z konkrétních potřeb žáka
 • pravidelně hodnotíme efektivity vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu, přínos a osobní posun dítěte
 • uplatňujeme individuální přístup k žákům, respektujeme jejich individuální tempo a posilujeme motivaci žáků
 • nabízíme žákům individuální konzultace po vyučování nebo před vyučováním
 • pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volíme takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv
 • v hodnocení se zaměřujeme na pozitivní výkony žáka a tím podporujeme jeho poznávací motivace k učení
 • jednostranně nezdůrazňujeme nedostatky a chyby žáka
 • při klasifikaci přihlížíme k vývojové poruše žáka
 • umožňujeme slovní hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka
 • v případě potřeby zajišťujeme odbornou logopedickou pomoc
 • respektujeme zdravotní postižení jednotlivých žáků (např. úlevami v tělesné výchově, osvobozením z výuky tělesné výchovy na základě lékařského doporučení…)
 • respektujeme problémy žáků se sociálním znevýhodněním (např. nenutíme je k účasti na finančně nákladnějších akcích školy)
 • žákům se sociálním znevýhodněním nabízíme pomoc prostřednictvím Fondu pro pomoc sociálně znevýhodněným dětem

4. Podpůrná opatření

4.1 Postup v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření

4.1.1 Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně

4.1.1.1 Před zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně zpracuje škola plán pedagogické podpory žáka.

4.1.1.2 Plán pedagogické podpory zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu.

4.1.1.3 Plán pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

4.1.1.4 Vzor plánu pedagogické podpory je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

4.1.1.5 Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory.

4.1.1.6 S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny.

4.1.2 Postup před přiznáním podpůrných opatření druhého až pátého stupně

4.1.2.1 Ředitel školy určí ve škole pedagogického pracovníka, který bude odpovídat za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami.

4.1.2.2 Pro účely poskytování poradenské pomoci školským poradenským zařízením zajistí škola bezodkladné předání plánu pedagogické podpory školskému poradenskému zařízení, pokud se žák podle něho vzdělával.

4.1.2.3 Poradenskou pomoc školského poradenského zařízení může využít žák nebo jeho zákonný zástupce také na základě svého uvážení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci podle jiného právního předpisu.

5. Program pomoci žákům při změně vzdělávacího programu

5.1 Přestup žáka – změna vzdělávacího programu

Při změně vzdělávacího programu (tzn. při přestupu žáka z jiné školy na naši školu) poskytujeme žákům pomoc při začleňování do nového kolektivu v rámci působení třídního učitele a ostatních vyučujících, konzultacemi a diferenciací požadavků podle schopností a možností jednotlivého žáka.

5.2 Konkrétní formy pomoci žákům při změně vzdělávacího programu:

 • třídní učitel informuje neprodleně ostatní pedagogy o přestupu nového žáka
 • třídní učitel i ostatní vyučující rozhovorem se žákem zjistí odlišnosti našeho školního vzdělávacího programu a ŠVP školy, odkud k nám žák přichází
 • na základě takto zjištěných skutečností upravíme požadavky na nového žáka do doby, než se dokáže bez problémů přizpůsobit našemu ŠVP
 • navážeme kontakt i s rodiči a nabídneme jim pomoc v případě problémů s přechodem žáka na náš ŠVP
 • pomoc žákům při změně vzdělávacího programu časově neomezujeme

6. Závěrečná ustanovení

Strategie školy na podporu školní úspěšnosti žáků byla projednána na pedagogické radě 31. 08. 2016
Platnost od 01. 09. 2016.

Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
5
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
19
Datum : 19. duben 2024
21
24
25
27
28
29
30

Zřizovatel

Kdo je připojen

Právě přítomno: 80 hostů a žádný člen