Naše škola - Podmínky

K zápisu se musí dostavit rodič či zákonný zástupce s dítětem a to i v tom případě, když žádá o odklad povinné školní docházky.

S sebou musí mít rodič rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Bez těchto dokladů nemůže být zápis proveden.

Další informace a formuláře týkající se zápisu naleznete v sekci "Dokumenty a formuláře" - Zápis do 1. tříd.

PODMÍNKY PŘIJETÍ ŽÁKA DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Základní škola Kladno, Amálská 2511, 272 01 Kladno

Zastupitelstvo města Kladna schválilo 20. prosince 2017 s účinností od 1. února 2018 obecně závaznou vyhlášku Města Kladna č. 26/17 o školských obvodech spádových základních škol zřizovaných Statutárním městem Kladnem". Tato vyhláška stanovuje spádové obvody základních škol zřizovaných městem Kladnem.
Dle výše uvedeného a dalších předpisů k přijímání žáků do prvních tříd jsme povinni dodržovat níže uvedenou posloupnost pro zařazení dětí na naši školu pro školní rok 2018/2019. 

1. V první řadě budou zařazeni do seznamu žáků naší školy všichni zájemci ze spádového obvodu naší školy (dle statistiky bychom měli mít pro všechny volnou kapacitu).

2. Dále budou do seznamu našich žáků zařazeni zájemci z jiných spádových obvodů, kteří mají na naší škole staršího sourozence.

3. Ve třetím sledu se na naši školu dostanou ostatní zájemci z jiných spádových obvodů města Kladna.

4.  Následně budou přijímáni žáci, kteří nemají trvalé bydliště na území města Kladna a v jejich obci není základní škola.

5. Poté budou přijímáni žáci, kteří nemají trvalé bydliště na území města Kladna a v dané obci je základní škola.

6.  Výše zmíněnou vyhláškou není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými předpisy.

7.  O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka příslušné školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon a ve znění pozdějších předpisů.

8.  Období umožňující zapsat dítě do l. třídy začíná dnem 01. 04. 2018 a končí dnem 30. 04. 2018. Po tomto termínu ředitelství školy uzavře zápis dětí do l. tříd pro školní rok 2018/2019 a zveřejní pod evidenčním číslem ve vitríně školy, na vstupních dveřích a www stránkách školy přijaté žáky.

„Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání" bude zasláno zákonnému zástupci na doručenku po uzavření administrativních úkonů spojených se zápisem žáků do 1. tříd.

O přijetí na naši školu zákonný zástupce neobdrží doklad, neboť v tomto případě jeho žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude vyhověno. Originál dokladu o přijetí se zakládá do spisu a je uložen v základní škole.
(Pokud situace dovolí - konzultace se zřizovatelem a s ostatními školami - budou seznamy dětí vyvěšeny do týdne)

Spádové ulice:

Kladno: Amálská, Ant. Kymličky, Ant. Suchého, Bendlova, Boleslavova, Bořivojova, Braunova, Ctiborova, Dalimilova, Divišova, Dr. Topky, Fibichova, Havlasova, J. Lady, Jana Klímy, Jana Wericha, Jaroslava Ježka, Jindř. Soukupa, Jiřího Voskovce, Josefa Lesáka, Kamenný vrch, Kar. Světlé, Koperníkova, Kosmova, Křesomyslova, Kubelíkova, Lalákova, Lesík, Liebscherova, Ludvíka Kuby, M. Švabinského, Mahenova, Mánesova, MUDr. Jiroutka, Na Mýtině, Na Vyhaslém, náměstí 17. listopadu, Ostrovecká, Ostruhová, Pavlisova, Petra Bezruče, Pod Ostrovcem, Purkyňova, R. Svobodové, Rud. Knotka, Spytihněvova, Šafaříkova, U Engerthu, U Lesa, V. Kratochvíla, Václava Rabase, Václavova, Víta Nejedlého, Vojtěcha Lanny, Závišova, Zbyslavova.

Kladno - Dubí: Na Vysokém

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - INFORMACE PRO RODIČE

1. Rodiče se s dítětem dostaví k řádnému zápisu, který absolvují v plném rozsahu tak jako děti, jejichž rodiče o odklad povinné školní docházky nežádají. Pokud s sebou mají všechny stanovené podklady dle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., (žádost rodičů společně s vyjádřením o odkladu povinné školní docházky vystaveném školským poradenským zařízením a odborným lékařem nebo klinickým psychologem), požádají ihned ředitelku školy o odklad povinné školní docházky o jeden rok.

2. Součástí zápisového lístku je kolonka, kde je nutné vyplnit, zda rodiče dítěte žádají odklad povinné školní docházky či nikoli.

3. Pokud ano, dostaví se po zápisu do ředitelny školy, kde vyplní žádost o odklad povinné školní docházky.

4. Nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti (v daném případě nejpozději do 21.- 22. 05. 2018) se zákonný zástupce osobně dostaví za ředitelkou školy s vyjádřením o odkladu povinné školní docházky vystaveném školským poradenským zařízením a odborným lékařem nebo klinickým psychologem. Nejpozději však mohou rodiče zažádat o odklad školní docházky do 31. 05. 2018.

5. Po předložení všech výše uvedených náležitostí vystaví ředitelka školy „Povolení odložení povinné školní docházky o jeden rok", které zároveň dokladuje, že rodiče nezanedbávají svévolně povinnou školní docházku svého dítěte.

6. V následujícím školním roce se musí opět rodiče s dítětem, kterému byl proveden odklad povinné školní docházky, dostavit k zápisu v řádném termínu (uvedeno na „Povolení odložení povinné školní docházky").

7. Pokud byl dítěti Povolen ředitelkou školy odklad povinné školní docházky, doporučujeme zákonnému zástupci dítěte vzdělávání v přípravné třídě mateřské školy a tzv. „Předškoličce" provozované na naší škole.

 

 

 

 

 

© Základní škola Kladno - Amálská 2005 Všechna práva vyhrazena | design Jan Tomek 2005